Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym.
Podstawowym uprawnieniem jest:

  • prawo do korzystania z lokalu
  • prawo do rozporządzania swoim prawem w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Mieszkanie objęte spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu można darować, obciążyć hipoteką, zapisać komuś w testamencie lub po prostu sprzedać. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Osobą uprawnioną do lokalu (choć istnieją pewne odstępstwa) jest członek spółdzielni mieszkaniowej. Z powyższym prawem powiązany jest obowiązek wykonywania do spółdzielni tzw. opłat eksploatacyjnych, świadczeń na wkład budowlany oraz uzupełniania wkładu budowlanego.