Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Niekiedy „własność” lokalu mieszkalnego może mieć nieco inny charakter. Posiadając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu teoretycznie działamy jak właściciele, ale formalnie rzecz biorąc przymiot ten posiada spółdzielnia mieszkaniowa. To do niej należy własność budynku oraz gruntu.

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Mając na względzie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. To prawo zbywalne, przechodzące na spadkobierców i podlegające egzekucji. Obejmuje w szczególności: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Mieszkanie, objęte spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, można darować, obciążyć hipoteką, zapisać komuś w testamencie lub po prostu sprzedać.

Komu przysługuje?

Osobą uprawnioną do lokalu jest co do zasady (istnieją drobne odstępstwa od tej reguły) członek spółdzielni mieszkaniowej. Z powyższym prawem powiązany jest obowiązek wykonywania do spółdzielni tzw. opłat eksploatacyjnych, świadczeń na wkład budowlany oraz uzupełniania wkładu budowlanego.

Jak sprzedać?

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga najczęściej sporządzenia operatu szacunkowego, określającego jego wartość. Umowa zbycia tego prawa powinna natomiast zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Kontrakt zawiera obecny użytkownik lokalu z osobą, która chciałaby przejąć należące do niego uprawnienie. Wypis zawartego aktu notariusz winien z kolei wysłać do spółdzielni mieszkaniowej i to niezwłocznie. Co istotne, możliwa jest sprzedaż całego spółdzielczego prawa do lokalu lub jego ułamkowej części.

Jak wycenić?

Rzeczoznawca majątkowy, wyceniając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może zastosować kilka różnych podejść i metod wyceny. Najczęściej jednak ocenia się wartość rynkową lokalu przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Bierze się przy tym pod uwagę takie czynniki jak lokalizacja nieruchomości, położenie lokalu na piętrze, dostępność komunikacyjna, stan techniczny lokalu i budynku.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl