Nieruchomości gruntowe

Nieruchomość gruntowa, czyli tzw. grunt – jest to, wg art. 46 Kodeksu Cywilnego powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot.

Zasiane lub zasadzone na gruncie rośliny oraz budynki, ich części, a także inne urządzenia trwale związane z gruntem są częściami składowymi gruntu (art. 48 KC), chyba, że stosuje się do nich przepisy o nieruchomościach budynkowych lub odrębnej własności lokali.

Aby nieruchomość gruntowa została prawnie wyodrębniona należy wytyczyć granice oraz założenie odrębnych ksiąg wieczystych. W przypadkach gdy ww. granice nie są jawnie określone należy ustalić rozgraniczenia.

Wydzielona nieruchomość może to być jedna lub kilka działek. Nie musi ona być jednolita powierzchniowo. Mogą się na nią składać odrębne, oddzielone od pozostałych działek ewidencyjnych będącą własnością jednej lub kilku osób zapisanych w jednej księdze wieczystej.