Nieruchomości ograniczone prawami rzeczowymi

Nieruchomości ograniczone prawami rzeczowymi dzielą się na trzy główne rodzaje. Jedną z nich są prawa rzeczowe ograniczone. Inne to własności i wieczystego użytkowania.

Prawami rzeczowymi ograniczonymi są:

  • użytkowanie,
  • służebność,
  • zastaw,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • hipoteka.

Takie prawo powstaje w drodze umów i nie może zostać nabyte przez zasiedzenie (z wyjątkiem służebności gruntowej i przesyłu). Aby je ustanowić należy zastosować odpowiednie przepisy dotyczące przeniesienia własności.

łużebność gruntowa może zostać przeniesiona jedynie z własnością nieruchomości, natomiast użytkowanie i służebność osobista jest niezbywalna.
W celu przeniesienia hipoteki wymogiem jest wpisanie jej do księgi wieczystej.