Wycena maszyn i urządzeń

Zapewniam profesjonalne i terminowe wykonanie wyceny maszyn i urządzeń. Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta.

Rzeczoznawca uprawniony do świadczenia takiej usługi względem ruchomości ma na celu szacowanie wartości środków trwałych, określenie rodzaju, utraty wartości, kosztów i czynszów.

Oszacowanie wartości środków jest określeniem wartości z uwzględnieniem wszelkich koniecznych w tym celu atrybutów mających istotne znaczenie dla wyniku przedmiotowego szacunku z dokładnością wymaganą i konieczną ze względu na cel i wyceny maszyn.

Najczęściej przy podejmowaniu wyceny maszyn i urządzeń określa się wartość rynkową.

Wartość rynkowa jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, oraz przy chowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, kompletność, stan techniczny, nowoczesność konstrukcji i wiek urządzenia, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży odzwierciedlone ofertami ruchomości porównywalnych.

Wyżej wymieniona definicja wartości rynkowej wymaga uszczegółowieniu w zależności od celu – odmienna jest przy wycenie maszyn nowych, a inna np. dla celów komorniczych – wówczas wycenia się wartość likwidacyjną przy sprzedaży wymuszonej.

Cel wyceny:

 • określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
 • określenie wartości dla celów podziału majątku,
 • oszacowanie środków technicznych dla potrzeb dokonania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
 • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 • określenie wartości zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawy,
 • określenie wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
 • ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy,
 • ustalenie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
 • ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
 • określenie czynszu za najem.

W ramach ustalania wartości środków technicznych świadczymy usługi wyceny:

 • wartości środków i megaukładów technicznych
 • maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • linii technologicznych
 • oszacowanie wartości taboru samochodowego
 • wartości samochodów osobowych
 • wartości samochodów ciężarowych
 • wartości naczep
 • przyczep
 • cystern
 • oszacowanie wartości taboru kolejowego
 • oszacowanie wartości lokomotyw
 • oszacowanie wartości wagonów
 • wózków widłowych
 • podnośników
 • samochodów specjalistycznych
 • pojazdów nietypowych
 • maszyn budowlanych
 • oszacowanie wartości maszyn drogowych
 • oszacowanie wartości maszyn rolniczych
 • ciągników
 • środków trwałych
 • środków technicznych
 • środków niskocennych
 • sprzętu RTV, AGD
 • sprzętu komputerowego
 • wyposażenia gospodarstwa domowego
 • wyposażenia parku maszynowego
 • wyposażenia warsztatów
 • sprzętu medycznego
 • wyposażenia szpitali
 • wyposażenia przychodni
 • wyposażenia gabinetów medycznych
 • oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych
 • oszacowanie wartości sprzętu fitness
 • wartości urządzeń myjni
 • stanów magazynowych
 • urządzeń mierniczych i pomiarowych
 • maszyn leśnych
 • ruchomości innych

Rzeczoznawcy przy wycenie ruchomości najczęściej stosują podejście:

 • porównawcze
 • kosztowe

Podejście porównawcze stosuję się w przypadku analiz bieżących transakcji sprzedaży

i cen ofertowych podobnych.

Najczęściej analizie podlegają atrybuty:

 • wiek
 • stan techniczny
 • osprzęt
 • wyposażenie
 • parametry
 • typ, model
 • popyt i podaż

Stosuję się tu trzy metody:

 • metoda porównywania parami
 • metoda porównywania bezpośredniego
 • metoda relacji wartości

Podejście kosztowe opiera się na zasadzie substytucji, czyli świadomy nabywca nie zapłaci więcej niż wynosi koszt wytworzenia/produkcji zastępczego środka. Jeżeli przedmiot wyceny nie jest nowy, należy pomniejszyć wartość o wszystkie formy utraty.

Stosuję się tu dwie metody deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl