Nieruchomości lokalowe

Nieruchomość lokalowa, inaczej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu, to majątek, przekształcony w wyniku odpowiedniego wyodrębnienia zgodnego z ustawą.

Aby taki majątek był prawnie uznany jako nieruchomość lokalowa musi zostać wpisana do księgi wieczystej.
Z własnością nieruchomości lokalowej wiążę się tzw. udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom lokali. Współwłasność ta jest współwłasnością w częściach ułamkowych i jednocześnie przymusową. Współwłasność nie możne zostać zniesienia póki trwa odrębna własność lokali. Do lokali mogą przynależeć pomieszczenia przynależne takie jak komórki, garaż czy też strych. Pomieszczenia przynależne nie muszą przylegać do budynku, ale muszą znajdować się na nieruchomości, której część składową jest budynek, z którego wyodrębniono lokal.