Nieruchomości lokalowe

Nieruchomości lokalowe

Jedną z najczęściej wykonywanych przez nas wycen jest wycena nieruchomości lokalowych, czyli po prostu mieszkań lub w inny sposób wyodrębnionych przestrzeni w ramach całej, dużej nieruchomości.

Czym jest nieruchomość lokalowa?

Nieruchomość lokalowa, inaczej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu, to majątek, przekształcony w wyniku odpowiedniego wyodrębnienia zgodnego z przepisami polskiego systemu prawnego. W oparciu o treść przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Aby taki majątek był prawnie uznany jako nieruchomość lokalowa, musi zostać wpisany do księgi wieczystej.

Co obejmuje nieruchomość lokalowa?

Lokal obejmuje nie tylko ściśle rozumiane mieszkanie, ale również jego części składowe i pomieszczenia, chociażby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż i tak dalej. Z własnością nieruchomości lokalowej wiążę się też tzw. udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom lokali. Współwłasność ta jest współwłasnością w częściach ułamkowych i jednocześnie przymusową. Nie możne ona zostać zniesienia póki trwa odrębna własność lokali.

Kiedy potrzebna jest wycena mieszkania?

Wycena nieruchomości lokalowej przydaje się przede wszystkim w sytuacji sprzedaży mieszkania. Poza tym stosuje się ją często w procesie udzielenia kredytu, ubezpieczenia nieruchomości albo przy podziale nieruchomości wspólnej. Niejednokrotnie cel sporządzenia wyceny narzuca rzeczoznawcy majątkowemu określony sposób (metodę i podejście) wyceny.

Kto korzysta z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy sporządza wyceny nieruchomości przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i do użytku organów administracji publicznej, prowadzących postępowanie administracyjne, dotyczące chociażby ustalenia należnego podatku.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl