Katastrofy budowlane – powołanie komisji cz. 3

clause-684504_960_720

Kiedy dochodzi do wypadku z udziałem nieruchomości, do katastrofy budowlanej, poszkodowany ma wiele wątpliwości i pytań. Jednym z często pojawiających się są te, dotyczące powoływania komisji w sprawie katastrofy budowlanej. Czy w każdym przypadku należy powołać komisję? Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł powołać jedną komisję z ramienia PINB?

Poniżej przedstawiamy część treści ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1999 roku, do której będziemy się odwoływać odpowiadając na pytanie.

Art. 74. [Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej]

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.

Art. 75. [Obowiązki kierownika budowy w razie katastrofy budowlanej]

1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

a) właściwy organ,

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach.

Art. 76. [Komisja do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej]

1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:

1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. 186 W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;

2) 187 projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych;

3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.

Jak wynika z treści art. 76 ust. 1 pkt 1, w każdym przypadku należy powołać komisję w sprawie katastrofy budowlanej. Po wystąpieniu katastrofy budowlanej, powinien zostać wydany akt, który powołuje komisję. Jest to konieczne, aby ustalić nie tylko przyczyny i okoliczności katastrofy, ale również, aby wydać postanowienia, co do kolejnych czynności likwidujących zagrożenie.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl